Privacyverklaring, AVG

PRIVACYSTATEMENT Psychotherapiepraktijk K.C. Neirynck: Praktijk Ruimte helpt

 

Samenvatting

Wij vinden privacy, uiteraard, heel belangrijk. Wij slaan uw gegevens op om contact met u op te kunnen nemen. Wij slaan verslagen op omdat dat moet en om na de te kunnen lezen wat er gezegd is. Die gegevens en verslagen slaan we op met beveiliging en niet online. Wij verkopen of handelen niet in uw gegevens, met niemand. Soms delen we gegevens met andere hulpverleners of zorgverzekeraars, maar alleen met uw toestemming of omdat het moet.

Google registreert via een cookie hoeveel bezoekers onze site bezoeken, maar niet de laatste cijfers van uw ip adres. Ook aan google verkopen wij geen gegevens.

Meer weten? Lees dan het onderstaande waarin we in detail beschrijven wat we wel en niet doen.

K.C. Neirynck, psychotherapie Praktijk Ruimte helpt, gevestigd te Gravin Helenastraat 24, 5221 Den Bosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20156717, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe K.C. Neirynck met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

Toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie K.C. Neirynck persoonsgegevens verwerkt:

(potentiële) cliënten;

bezoekers aan de Psychotherapie praktijk van K.C.Neirynck ( kennismakingsgesprek);

bezoekers van de website van Psychotherapie praktijk Ruimte Helpt;

Verwerking van persoonsgegevens

K.C. Neirynck verwerkt persoonsgegevens die:

een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van K.C. Neirynck, Psychotherapie Praktijk Ruimte Helpt, zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;

 

Doeleinden verwerking

K.C. Neirynck verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

het verbeteren van de praktijkwebsite: Ruimte Helpt;

het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoeker. Zo heeft de website ruimtehelpt.nl een google analytics cookie. Er is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten en het laatste octet van het ip-adres wordt gemaskeerd om zo anoniem mogelijk te zijn. Gegevens delen is uitgezet en er wordt niet gebruik gemaakt van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

 

Rechtsgrond

K.C. Neirynck verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;

een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

Verwerkers

K.C. Neirynck kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van K.C. Neirynck persoonsgegevens verwerken. K.C. Neirynck sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

Persoonsgegevens delen met derden

K.C. Neirynck deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. K.C. Neirynck deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden,

Doorgifte buiten de EER

K.C. Neirynck geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt K.C. Neirynck ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

Bewaren van gegevens

K.C. Neirynck bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. K.C. Neirynck hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

(financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

bezoekers van de website, deelname aan kennismakingsgesprek: 1 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder schriftelijk bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

 

Wijzigingen privacy statement

K.C. Neirynck kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van K.C. Neirynck, Praktijk Ruimte Helpt, gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht K.C. Neirynck te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met K.C. Neirynck door een e-mailbericht te sturen naar praktijk@ruimtehelpt.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop K.C. Neirynck persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met K.C. Neirynck door een e-mailbericht te sturen naar praktijk@ruimtehelpt.nl Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).